Zarządzenie nr WO.120.18.2023
Starosty Cieszyńskiego
z dnia  27 lutego  2023 r.  

       
w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszowej w lokalu mieszkalnym stanowiącym zasób nieruchomości  Skarbu Państwa i położonym na terenie Gminy Zebrzydowice

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz.1899 z późn. zm) oraz art. 8a i art. 9  ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 172)
 

zarządzam, co następuje:


§ 1
Wprowadzam stawkę czynszu w lokalu mieszkalnym nr 8, stanowiącym zasób nieruchomości Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 27,68 m2, usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zebrzydowicach przy ul. Dworcowej 32, posadowionym  na dz. 1335/17 objętej KW (…), w wysokości 300,00 zł miesięcznie.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Nieruchomości.

§ 3
Traci moc zarządzenie nr 7/09 Starosty Cieszyńskiego z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa i położonych na terenie Gminy Zebrzydowice

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STAROSTA Mieczysław Szczurek