Nazwa podmiotu publicznego: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Dostępność serwisu BIP

Starostwo Powiatowe w Cieszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) strony internetowej https://bip.powiat.cieszyn.pl, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Przykładamy wszelkich starań, aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.

Strona internetowa https://bip.powiat.cieszyn.pl jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-06-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

Standardy sieciowe

Stosowanie bieżących standardów sieciowych ma na celu zmaksymalizowanie swobodnego dostępu do treści między innymi osobom niepełnosprawnym, a także osobom posiadającym osobiste preferencje, korzystającym z różnych typów przeglądarek i platform umożliwiających dostęp do Internetu. Dokładniej mówiąc, standardy sieciowe to wszystkie działania zmierzające w uczynieniu Sieci lepszą – bardziej dostępną i użyteczną.

Witryna jest zgodna ze specyfikacją HTML5.

Klawisze dostępu

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Podstawy prawne

Dążymy do tego, by serwis spełniał wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA. Właśnie to opracowanie, przygotowane przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) uznaje się za najważniejszy dokument objaśniający zasady dostępności.

Zgodność ze standardami

Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób z niepełnosprawnością WCAG 2.1.

Wygląd

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów CSS wraz z semantyczną strukturą kodu strony. Oznacza to, że po wyłączeniu arkuszy stylów witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Odnośniki

Linki zawierają atrybut – title oraz alt, opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo. W przypadku, gdy tekst linku sam w sobie dokładnie opisuje dokument docelowy, atrybut ten może zostać pominięty.Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-06-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-24

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-05-24

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: Sylwia Pieczonka

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: Sylwia Pieczonka

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: s.pieczonka@powiat.cieszyn.pl

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 798542510

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna
I Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

Wydział Finansowy,
Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich,
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Inspektor Ochrony Danych,
Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Zdrowia,
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych,
Wydział Organizacyjny,
Wydział Informatyki i Cyberbezpieczeństwa,
Wydział Inwestycji,
Biuro Zamówień Publicznych,
Wydział Edukacji,
Biuro Transportu i Organizacji Ruchu,
Wydział ds. Rady, Zarządu i Zdrowia,
Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami,
Biuro Skarg i Kontroli,
Biuro do Spraw Pracowniczych,
Audytor Wewnętrzny,
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.
1) Opis dostępności wejścia do budynku:

budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać do wewnątrz budynku wprost z poziomu terenu. Główne wejście nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie. Drugie wejście od strony parkingu jest wejściem służbowym, nie jest dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet:

w budynku znajduje się winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze. Klawisze w windzie posiadają napisy w alfabecie brajla, jest udźwiękowiona. Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze, oznaczona kontrastowymi znakami dla osób słabowidzących. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami:

w niedalekiej odległości od wejścia głównego (około 30 m) wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób z niepełnosprawnościami. Dojście z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą po chodniku.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu - w każdym budynku Starostwa jest zatrudniona osoba, która została przeszkolona z polskiego języka migowego na poziomie podstawowym A1 oraz poziomie średniozaawansowanym B1.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza online Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) powinna zgłosić się do punktu obsługi osób Głuchych, który znajduje się w Kancelarii Ogólnej, ul. Bobrecka 29.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

Obsługa klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Bobrecka 29:

poniedziałek-środa: 9:00-15:00
czwartek: 10:00 - 16:30
piątek: 7:30-10:00

Usługa dla klientów Starostwa jest bezpłatna i natychmiastowa.

II Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
Wydział Nieruchomości,
Wydział Architektury i Budownictwa,
Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Geolog Powiatowy,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.
Na chwilę obecną budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek wzniesiono początkiem XIX w. i jest wpisany do rejestru zabytków.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.

1) Opis dostępności wejścia do budynku: wejścia do budynku nie są dostosowane do potrzeb osób mających niepełnosprawność ruchową.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet: w budynku nie ma windy. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych: w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

W pomieszczeniu obsługi klientów Wydziału Geodezji informacje o kolejce wyświetlane są na ekranie oraz podawane są głosowo.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. W każdym budynku Starostwa pracuje osoba przeszkolona z polskiego języka migowego na poziomie podstawowym A1 oraz poziomie średniozaawansowanym B1.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza online Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) powinna zgłosić się do punktu obsługi osób Głuchych, który znajduje się w Kancelarii Ogólnej ,ul. Szeroka 13.

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy urzędu.

Usługa dla klientów Starostwa jest bezpłatna i natychmiastowa.

III Budynek Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Granicznej 79, w którym znajduje się następująca komórka organizacyjna:

Wydział Komunikacji.

1) Opis dostępności wejścia do budynku:

budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne, którym można się dostać wprost z poziomu terenu, nie ma progu, a drzwi otwierają się automatycznie oraz drugie – służbowe, z poziomu terenu - tylko dla pracowników.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet: cały Wydział został ulokowany na jednym poziomie z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma barier architektonicznych. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na obok poczekalni. W Wydziale informacja o stanie kolejki jest wyświetlana na ekranach oraz jest podawana głosowo.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych: w budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: w niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Dojście z tego miejsca parkingowego do wejścia głównego przebiega najkrótszą i bezpieczną drogą.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu - W każdym budynku Starostwa pracuje osoba przeszkolona z polskiego języka migowego na poziomie podstawowym A1 oraz poziomie średniozaawansowanym B1.

7) Osoba, która chce skorzystać z usług tłumacza online Polskiego Języka Migowego (PJM) i Systemu Językowo-Migowego (SJM) powinna zgłosić się do punktu obsługi osób Głuchych, który znajduje się w Informacji, ul. Graniczna 79  

Usługa dla klientów Starostwa jest bezpłatna i natychmiastowa.
Zgłoszenie może się odbywać:


10. Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

nr tel.: 33 47 77 144 (centrala),

nr faksu: 33 47 77 333.

Pobierz wnioski:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Aplikacje mobilne:

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).

Oprogramowanie związane z dostępnością

NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL
JAWS, program udźwiękawiający (ang. screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim)
Window-Eyes, program udźwiękawiający dla Windows (dostępny również w wersji próbnej). Polska wersja dostarczana jest przez firmę E.C.E.
Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.
Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich.
Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach.
Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp.
Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych.

Pobierz wnioski:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza

Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:
pdf
doc

 Dodatkowe informacje: