OBIEKT MONITOROWANY

 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w  Cieszynie możliwy jest pod numerem tel. nr. 33 47 77 226 lub adresem e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3. Monitoring stosowany jest w następujących celach: 

a) zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej w obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu, a także na terenie wokół tych nieruchomości

b) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, ochrony mienia i kontroli zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

4. Monitoring obejmuje obszar budynku wraz z  parkingiem.

5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 4b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

6. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą do 30 dni.

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych. 

8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora.