Zgodnie z art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie w Cieszynie został wyznaczony inspektor ochrony danych. Funkcję tę pełni Mariusz Piotrowiak. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@powiat.cieszyn.pl,
  2. pod numerem telefonu 33 47 77 226
  3. pisemnie na adres siedziby Administratora:
Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn