Nabór członków do Komisji Konkursowej

„Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

szkół powiatu cieszyńskiego na lata 2014 - 2018"

 

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Otwartym Konkursem Ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu cieszyńskiego na lata 2014 - 2018", zapraszamy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracy Komisji Konkursowej.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

 

Do zadań Komisji należy opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach Konkursu. Udział w pracach komisji konkursowej ma charakter społeczny.

 

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach Komisji muszą spełniać następujące kryteria:

a)     nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie

b)     posiadają obywatelstwo polskie i korzystają z pełni praw publicznych,

c)      posiadają nieposzlakowaną opinię,

d)     wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Zgłoszenia kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej składać można do dnia 6 grudnia 2013 r. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 (Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury Sportu Turystyki i Informacji, pod nr telefonu: 33/ 4777 222, e-mail:wt@powiat.cieszyn.pl

 

 

 

 

 Załączniki:

formularz zgłoszeniowy