KLAUZULA INFORMACYJNA – EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE.L.04.05.2016) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Bobreckiej 29, tel. 33 4777156, adres e-mail: sekretaria@powiat.cieszyn.pl;

2) w Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem tj. art. 4 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.