UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.3.2017 Z DNIA 31 STYCZNIA 2017 R.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 15/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 29 maja 2009 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), w związku z   art.  35  ust.  2 ustawy z  dnia 5  czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego, będących pracownikami samorządowymi, wraz z dodatkiem funkcyjnym i dodatkiem za wieloletnią pracę w wysokości 8 000 zł.

 

§ 2

Ustala się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla zastępców dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego, będących pracownikami samorządowymi, wraz z dodatkiem funkcyjnym i dodatkiem za wieloletnią pracę w wysokości 7 000 zł.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza