UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.1.2016

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  21/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 17 czerwca 2009 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), w związku z    art.  35  ust.  2  ustawy    z  dnia  5  czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)   

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów i Biur.

 

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 4

Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 24/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. z późn. zm. w części dotyczącej wynagrodzeń oraz załącznik nr 3 do w/w zarządzenia dotyczący przyznawania premii dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób określony w § 25 ust. 1 Regulaminu wynagradzania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.

 

 

 

 

S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza

 Załączniki:

20674452144b9e_zacznikdozarzadzenianr21.doc