UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.13.2016

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R 43/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 23 listopada 2009 r.

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

 

Na podstawie art. 2376 - 23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się szczegółowe zasady przydziału i gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

2.      Zasady, o których mowa w ust. 1 określają sposób otrzymywania, okres użytkowania oraz rozliczania się przez pracowników z otrzymanych od pracodawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

 

§ 2

1.      Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane pracownikom bezpłatnie i stanowią własność Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

2.      Środki ochrony indywidualnej powinny być używane przez pracowników do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu utraty ich cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy.

 

§ 3

1.      Ustala się następujące stanowiska, na których może być używana przez pracowników obsługi zatrudnionych w Wydziale Organizacyjnym, za ich zgodą, własna odzież i obuwie robocze spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy:

1)     kierowca,

2)     konserwator,

3)     pracownik gospodarczy.

2.      Pracownikom wymienionym w ust. 1 wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania bezpieczeństwa  i higieny pracy, w wysokości obliczonej na podstawie przydziału i aktualnych cen, które ustala w grudniu każdego roku Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, na podstawie informacji uzyskanych u podmiotów zajmujących się sprzedażą odzieży i obuwia roboczego.

3.      Wypłata ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 2 następuje w miesiącu grudniu za dany rok kalendarzowy. Kwota ekwiwalentu zostaje pomniejszona o 1/365 za każdy dzień nieobecności w pracy pracownika, któremu ekwiwalent przysługuje.

4.      Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi zatrudnionych w Wydziale Organizacyjnym, zgodnie z którą wypłacany będzie ekwiwalent stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 4

Pracownikom obsługi zatrudnionym w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami wydaje się środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

1.      Pracownicy obsługi, którzy podejmują pracę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie po raz pierwszy, otrzymują środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze z dniem przystąpienia do pracy.

2.      Nie dopuszcza się do pracy pracownika, który nie posiada środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy.

3.      Pracownicy zobowiązani są utrzymywać w należytym stanie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

 

§ 6

1.      Za pranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego pracownikom obsługi wypłacany jest roczny ekwiwalent w następującej wysokości:

1)     dla konserwatorów Wydziału Zarządzania Nieruchomościami - 200 zł (dwieściezł 00/100) w przeliczeniu na pełny etat,

2)     dla pozostałych pracowników obsługi - 120 zł (stodwadzieściazł 00/100) w przeliczeniu na pełny etat.

2.      Wypłata ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1 następuje w miesiącu grudniu za dany rok kalendarzowy. Kwota ekwiwalentu zostaje pomniejszona o 1/365 za każdy dzień nieobecności w pracy pracownika, któremu ekwiwalent przysługuje.

 

§ 7

Wszystkim pracownikom zapewnia się środki czystości i  higieny osobistej, które wystawia się w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych.

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

 

§ 9

Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 18/00 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za odzież ochronną i środki piorące dla pracowników obsługi.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

 

 

 

S T A R O S T A

 

  Czesław Gluza

 Załączniki:

18239514764ba1_zacznikidozarzadzenianr43.doc