W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Klauzula informacyjna

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO", iż:

I. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

II. Inspektor ochrony danych.

W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

III. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:
realizacją celu, w jakim wyrazili Państwo zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
wykonaniem umowy, której Państwo są stroną – z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
IV. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
strony i uczestnicy postępowań lub organy władzy publicznej w celu i zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
podmioty,  które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Cieszynie przetwarzają dane osobowe.
V. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

dostępu do treści swoich danych osobowych;
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
usunięcia swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
przenoszenia swoich danych osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
Jednocześnie informujmy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody.tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Jeżeli przetwarzanie danych jest wynikiem zawarcia umowy, podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do zawarcia tej umowy. Jeżeli natomiast przetwarzanie niektórych Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, wówczas ich podanie ma charakter dobrowolny.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowany.

Powiadom znajomego