W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.

Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)


Zarząd Powiatu Cieszyńskiego działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są organizacje pozarządowe, przez które należy rozumieć organizacje o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.  Nr 14, poz.92 )

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

I. Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

W ramach konkursu mogą być składane wnioski dotyczące realizacji niżej wymienionych zadań:

 1. prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;

 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących społecznie te osoby;

 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;

 4. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;

 5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,

b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,

c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

 1. zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową;

 2. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników;

 3. promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego;

 4. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;

 5. opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:

  1. dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,

  2. kierowanych do osób niepełnosprawnych - w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braillea lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, których dotyczy konkurs

Wysokość środków w 2009 roku na realizację zadań zlecanych przez Powiat Cieszyński wynosi 160.000 zł.
Wysokość środków na dofinansowanie zadań w ramach niniejszego konkursu wynosi 160.000 zł.

III. Termin i zasady składania wniosków o zlecenie realizacji zadań

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 24 kwietnia 2009 roku do dnia 25 maja 2009 roku. Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu tego wniosku do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie, również w przypadku wniosków składanych drogą pocztową. Uprawniony podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach ogłoszonego konkursu, z tym że wniosek może dotyczyć kilku zadań. Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.powiat.cieszyn.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został umieszczony na stronie internetowej. Do wniosku muszą być załączone wymagane przez Powiat Cieszyński dokumenty. Lista wymaganych dokumentów zamieszczona jest na formularzu wniosku.

Należy złożyć egzemplarz wniosku w wersji papierowej (wraz z załącznikami) oraz egzemplarz w wersji elektronicznej (w przypadku załączników do wniosku - wymóg wersji elektronicznej dotyczy jedynie załączników wymienionych w części B wniosku za wyjątkiem załącznika pn. „Dokumentacja techniczna w zakresie niezbędnym do weryfikacji budżetu zadania"), na nośniku elektronicznym (dyskietce, płycie CD lub DVD). Złożenie wniosku wyłącznie w wersji papierowej lub wyłącznie w wersji elektronicznej jak również niezłożenie oświadczenia o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej wniosku spowoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej.

Wniosek oraz jego elektroniczny odpowiednik należy przesłać razem w jednej kopercie (nie jest dopuszczalne wysłanie wersji papierowej i elektronicznej w dwóch oddzielnych kopertach). Na nośniku elektronicznym (płycie CD lub DVD) na którym zamieszczony jest wniosek, należy napisać nazwę Wnioskodawcy, numer KRS oraz nazwę zadania. W przypadku wersji elektronicznej niedopuszczalne jest przesyłanie pliku wniosku w innym formacie, niż dostępny na stronie internetowej Powiatu Cieszyńskiego (tzn. nie należy przesyłać zeskanowanych wniosków w formatach *.jpg, *.bmp bądź innych, jak również w formatach *.rtf, *.pdf itp.).

Wniosek w wersji papierowej musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych (podpisy muszą być zgodne z załączonymi do wniosku dokumentami). Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu).

Wnioski należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie lub wysłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bobrecka 29
43 - 400 Cieszyn
z dopiskiem: „Drugi konkurs na zadania zlecane na 2009 r."


IV. Terminy i warunki realizacji zadania, okres kwalifikowalności kosztów w ramach zadania

Konkurs dotyczy zadań realizowanych od dnia 1 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.
Wnioskodawca może ubiegać się w Powiecie Cieszyńskim o zlecenie realizacji zadania o charakterze lokalnym (tzn. zadania planowanego do realizacji na obszarze powiatu cieszyńskiego lub zadania skierowanego do beneficjentów ostatecznych, których miejsca zamieszkania znajdują się na terenie w/w powiatu).

V. Zasady przyznawania dofinansowania

Fundacje lub organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych krócej niż 1 rok, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania na realizację zadania do maksymalnej wysokości 15.000,00 zł.

Ubiegając się o zlecenie realizacji zadania Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wysokości wkładu własnego. Wkład własny:

 1. w przypadku organizacji pożytku publicznego - wynosi co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania,

 2. w przypadku fundacji lub organizacji pozarządowej nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego - wynosi co najmniej 30% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji zadania.

Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu do wysokości 25.000,00 zł wkład własny może być wniesiony w formie finansowej lub niefinansowej. Dla zadań o wnioskowanym dofinansowaniu w wysokości 25.000,00 zł i wyższym wymagane jest wniesienie wkładu własnego w formie finansowej w wysokości nie mniejszej niż 50% tego wkładu. Środków finansowych stanowiących wkład własny Wnioskodawcy nie mogą stanowić środki PFRON.

Dofinansowanie nie może być przyznane fundacjom i organizacjom pozarządowym, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,

 2. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego.

VI. Limity kosztów kwalifikowalnych

Następujące rodzaje kosztów, wykazane w budżecie zadania, nie mogą przekraczać w danym zadaniu poniższych maksymalnych wartości:

 1. koszty osobowe administracji i obsługi zadania - do wysokości 10% wnioskowanej kwoty dofinansowania, w tym np. kierowanie (koordynacja) zadaniem, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, księgowość,

 2. koszty osobowe merytoryczne (w tym np. trenerów, ekspertów, specjalistów realizujących działania w ramach zadania). W przypadku realizacji zadania w ramach działalności odpłatnej zastosowanie mają limity wynagrodzeń określone w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 3. koszty związane z uczestnictwem beneficjentów ostatecznych zadania (w tym np. materiały szkoleniowe, pomoce dydaktyczne, wynajem sali, wynajem niezbędnego sprzętu, odzież, żywność, przejazd beneficjentów, w tym transport zbiorowy, nagrody dla beneficjentów w konkursach itp.),

 4. koszty funkcjonowania jednostek wskazanych przez Wnioskodawcę do realizacji zadania - w części, przypadającej na dane zadanie (w tym np. opłaty za telefon/faks, Internet, opłaty pocztowe, czynsz, CO, materiały biurowe) - do wysokości 10% wnioskowanej kwoty dofinansowania,

 5. nakłady na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia a także koszty najmu (leasingu, itp.) ww. składników majątkowych - do wysokości 5% wnioskowanej kwoty dofinansowania,

 6. koszty remontów, adaptacji i modernizacji pomieszczeń dla celów realizacji zadania - do wysokości 5% wnioskowanej kwoty dofinansowania,

 7. koszty podróży służbowych osób zaangażowanych w realizację zadania, związane z realizacją zadania - do należności z tytułu podróży służbowej (tzn. poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika) odbywanej na obszarze kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990); Do należności z tytułu podróży służbowej odbywanej poza granicami kraju przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania należy stosować rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.),

 8. koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe itp.) - do wysokości 3% wnioskowanej kwoty dofinansowania (z zastrzeżeniem że limit procentowy nie obowiązuje w przypadku zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym),

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków o zlecenie realizacji zadań

Wnioski o zlecenie realizacji zadań oceniane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie pod względem formalnym oraz merytorycznym. Ocena formalna przeprowadzona zostanie w terminie 15 dni roboczych od daty zamknięcia konkursu. Lista wniosków zweryfikowanych formalnie zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.powiat.cieszyn.pl, w terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej wniosków. Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym przekazywane zostaną do oceny merytorycznej, która przeprowadzona zostanie w terminie 30 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników oceny formalnej, tzn. ukazania się wyników na stronie internetowej www.powiat.cieszyn.pl. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana będzie przez zespól opiniujący powołany przez Zarząd Powiatu. Na podstawie wyrażonych w punktach opinii zespołu opiniującego PCPR ustali listę rankingową zadań proponowanych do dofinansowania, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.powiat.cieszyn.pl. Szczegółowe zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań w ramach niniejszego konkursu, w tym kryteria oceny formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków zostały określone w dokumencie „Zasady zlecania przez PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym", dostępnym na stronie internetowej www.powiat.cieszyn.pl

Uwaga!

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym" dostępnym na stronie internetowej www.powiat.cieszyn.pl.

Załączniki

Umowa zal. 1 pdf, 42 kB
Umowa zal. 2 pdf, 72 kB
Umowa pdf, 157 kB
Wniosek pdf, 154 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane