W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenia realizacji zadania powiatu cieszyńskiego, z zakresu organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu w roku 2010.

 

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na powierzenia realizacji zadania powiatu cieszyńskiego,
z zakresu organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu
w roku 2010.

 

 

§1

  1. Celem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego powiatu cieszyńskiego w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół powiatu, określonego w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”.

 

  1. Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół powiatu cieszyńskiego obejmuje przeprowadzenie zawodów na szczeblu finałowym zgodnie
    z harmonogramem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

 

§2

Terminem realizacji zadania jest rok budżetowy 2010.

 

§3

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz organizacje
z nimi zrównane w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
.

§4

Na realizację oferty wyłonionej w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć kwotę 20.000 zł

 

§5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207) wraz z załącznikami
w terminie do dnia 15 października 2009r. Miejsce składania ofert: kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, lub pocztą

(decyduje data wpływu oferty wraz z załącznikami).

 

§ 6

Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

 

 

§7

1.      Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący,

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

d)      doświadczenie organizacji,

e)      dotychczasowa współpraca z administracją samorządową lub państwową,

 

§8

1.      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z opinią właściwych Komisji Rady Powiatu.

2.      Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się,
iż podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnionenieznane wcześniej okoliczności
podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

3.      Zarząd powiatu zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów i złożenia wyjaśnień.

4.      O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

5.      Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§9

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207).

 

§10

Na wsparcie w/w zadania przeznaczono w latach ubiegłych środki w następującej wysokości: w2005r. – 15.500 zł, w 2006r. – 16.000 zł, w 2007r. – 17.000 zł, w 2008r. – 18.000 zł, w 2009r. – 23.000 zł.

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się na stronie internetowej powiatu cieszyńskiego: www.powiat.cieszyn.pl oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane