W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu usług rynku pracy w 2010r

 Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego,

realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione

w roku 2010 w zakresie usług rynku pracy.

 

 

§1

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinie usług rynku pracy określonych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”

 

§2

Konkurs obejmuje oferty na zadania, których realizacja rozpoczyna się w roku 2010.

 

§3

1.      Uprawnionymi do złożenia oferty są następujące podmioty:

a)     organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy,

b)     organizacje pracodawców,

c)     związki zawodowe,

d)     instytucje szkoleniowe,

e)     agencje zatrudnienia,

f)      jednostki samorządu terytorialnego.

 

2.      Podmioty wymienione w punkcie 1 nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia zysku (prowadzą działalność non-profit).

 

 

§4

1.       Na realizację wyłonionych w konkursie zadań Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje się przeznaczyć kwotę 10.000zł.

2.       Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursu na rok 2010 określi uchwała budżetowa
Rady Powiatu w dziale 852 „Opieka społeczna” klasyfikacji budżetowej.

 

§5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami:

 

a) do dnia 15 października 2009r. – na zadania, których realizacja rozpoczyna się w I kwartale 2010 roku, tj. od 1 stycznia do 31 marca,

 

b) do dnia 15 grudnia 2009r. – na zadania realizowane w pozostałej części roku 2010, czyli
od 1 kwietnia do 31 grudnia

bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ulicy Bobreckiej 29) lub pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

§6

1.      Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

2.      Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 6000zł.

3.      Kwota wymieniona w ust. 2 dotyczy roku budżetowego tj. w przypadku zadań wieloletnich maksymalna kwota
dofinansowania na ich realizację w danym roku budżetowym wynosi 6000zł

4.      Kwota wymieniona w ust. 2 może ulec zwiększeniu przy zlecaniu zadań priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego.

 

§7

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)      zgodność z rodzajami zadań, o których mowa w par. 5 Regulaminu otwartego konkursu ofert
na na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego w zakresie usług rynku pracy,

b)      możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący,

c)      kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d)      zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

e)      analiza i ocena zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,

f)       wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania.

g)      użyteczność i zasięg oddziaływania zadania,

h)      doświadczenie organizacji.

 

§8

1/ Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z opinią właściwych Komisji Rady Powiatu.

2/ O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

3/ Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

§9

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy o realizacji zadania sporządzonej pisemnie.

 

§10

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu w w/w dziedzinach, realizowanych przez organizacje pozarządowe
i podmioty z nimi zrównane w zakresie działalności pożytku publicznego, w latach poprzednich z budżetu powiatu p
rzeznaczono środki finansowe w wysokości: 2002r. – 10.000zł, 2003r. – 10.000zł, 2004r. – 10.000zł, 2005- 10.000zł,
2006 – 10.000zł, 2007 – 10.000, 2008 – 10.000zł, 2009 – 10.000 zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje
się na stronie internetowej powiatu cieszyńskiego: www.powiat.cieszyn.pl/Stowarzyszenia/Dotacje-Konkurs oraz
w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy
ul. Bobreckiej 29 i w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Kochanowskiego 8.

 

 

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane