W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego, realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w roku 2010.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr   618/ZP/III/09

Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia  9 września 2009r.

 

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego, realizowane
 przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w roku 2010.
 

§1

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinach określonych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010” (w nawiasach podana została planowana wysokość kwot przeznaczonych na wsparcie wyłonionych zadań):

1)      sport (80.000 zł),

2)      kultura (50.000 zł),

3)      turystyka (17.000 zł),

4)      edukacja (30.000 zł),

5)      ochrona środowiska (5.000 zł),

6)      promocja i ochrona zdrowia (7.000 zł),

7)      rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej (3.000 zł).

2. Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursu na rok 2010 określi ostatecznie uchwała budżetowa Rady Powiatu w danych działach klasyfikacji budżetowej. 

§2

Konkurs obejmuje oferty na zadania, których realizacja rozpoczyna się w roku 2010. 

§3

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające w w/w obszarach:

1)      organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., nr 96, poz. 873),

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)      spółdzielnie socjalne,

4)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

5)      jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. 

§4

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego planuje przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż 190.000zł.

§5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207) wraz z załącznikami:


a) do dnia 15 października 2009r. – na zadania, których realizacja rozpoczyna się w I kwartale 2010 roku, tj. od 1 stycznia do 31 marca,


b) do dnia 15 grudnia 2009r. – na zadania realizowane w pozostałej części roku 2010, czyli od 1 kwietnia do 31 grudnia.


bezpośrednio w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (przy ulicy Bobreckiej 29) lub pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

§ 6

1.      Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

2.      Maksymalna kwota dotacji wynosi 5000zł.

3.      Kwota wymieniona w ust. 2 dotyczy roku budżetowego tj. w przypadku zadań wieloletnich maksymalna kwota dofinansowania na ich realizację w danym roku budżetowym wynosi 5000zł.

4.      Kwota wymieniona w ust. 2 może ulec zwiększeniu przy zlecaniu realizacji zadań priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego. 

§7

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a)      zgodność z rodzajami zadań, o których mowa w par. 5 Regulaminu otwartego konkursu ofert,

b)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący,

c)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

e)      użyteczność zadania dla mieszkańców powiatu,

f)       zgodność z przyjętą przez powiat strategią rozwoju,

g)      ranga i zasięg oddziaływania zadania,

h)      kontynuacja wcześniej podjętych celów i zadań (programy długofalowe, cykliczne itp.),

i)        doświadczenie organizacji,

j)        dotychczasowa współpraca z administracją samorządową lub państwową,

 

§8

1.      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z opinią właściwych Komisji Rady Powiatu.

2.      O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

3.      Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. 

§9

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207). 

§10

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu w w/w dziedzinach, realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w zakresie działalności pożytku publicznego, w latach poprzednich z budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości: 1999r. – 20.900zł, 2000r. – 170.000zł, 2001r. – 177.100zł, 2002r. – 207.000zł, 2003r. – 187.000zł, 2004r. – 181.000zł, 2005- 184.000zł, 2006 – 190.000zł, 2007 – 190.000zł, 2008 – 190.000zł, 2009- 190.000 zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się na stronie internetowej powiatu cieszyńskiego: www.powiat.cieszyn.pl oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane