W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego, realizowane przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w roku 2008.

§1

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinach określonych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008” (w nawiasach podana została minimalna wysokość kwot przeznaczonych na wsparcie wyłonionych zadań):
 1. kultura (45.000zł),
 2. kultura fizyczna i sport (90.000zł),
 3. turystyka (20.000zł),
 4. edukacja (20.000zł),
 5. ochrona środowiska (5.000zł),
 6. promocja i ochrona zdrowia (7.000zł),
 7. rozwój przedsiębiorczości i integracji europejskiej (3.000zł).
Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursu na rok 2008 określi ostatecznie uchwała budżetowa Rady Powiatu w danych działach klasyfikacji budżetowej.

§2

Konkurs obejmuje oferty zadań realizowanych w 2008 roku.

§3

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające w w/w obszarach:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., nr 96, poz. 873),
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

§4

Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przeznacza kwotę nie mniejszą niż 190.000zł.

§5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207) wraz z załącznikami do dnia 16 listopada 2007r., w kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul Bobreckiej 29 lub pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

§6

 1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 2. Maksymalna kwota dotacji wynosi 5000zł.
 3. Kwota wymieniona w ust. 2 może ulec zwiększeniu przy zlecaniu realizacji zadań priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego.

§7

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 1. zgodność z określonymi w regulaminie o którym mowa w par. 4 rodzajami zadań,
 2. ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący,
 3. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 5. użyteczność zadania dla mieszkańców powiatu,
 6. zgodność z przyjętą przez powiat strategią rozwoju,
 7. rangę i zasięg oddziaływania zadania,
 8. kontynuację wcześniej podjętych celów i zadań (programy długofalowe, cykliczne itp.),
 9. doświadczenie organizacji,
 10. dotychczasową współpracę z administracją samorządową lub państwową,

§8

 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z opinią właściwych Komisji Rady Powiatu.
 2. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy według wzoru określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207).

§10

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu w w/w dziedzinach, realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w zakresie działalności pożytku publicznego, w latach poprzednich z budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości: 1999r. – 20.900zł, 2000r. – 170.000zł, 2001r. – 177.100zł, 2002r. – 207.000zł, 2003r. – 187.000zł, 2004r. – 181.000zł, 2005- 184.000zł, 2006 – 190.000zł, 2007 – 190.000zł. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się na stronie internetowej powiatu cieszyńskiego: www.powiat.cieszyn.pl oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.

Pliki do pobrania:

word  Regulamin konkursu

word  Formularz oferty

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane