W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego, realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione w roku 2008 w zakresie usług rynku pracy.

§1

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych powiatu cieszyńskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy określonych w „Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2008”

§2

Konkurs obejmuje oferty zadań realizowanych w 2008 roku.

§3

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające w w/w obszarach:
 1. organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką rynku pracy,
 2. organizacje pracodawców,
 3. związki zawodowe,
 4. instytucje szkoleniowym,
 5. agencje zatrudnienia,
 6. jednostki samorządu terytorialnego.
Podmioty wymienione w punkcie 3 nie mogą prowadzić działalności w celu osiągnięcia zysku (prowadzą działalność non-profit).

§4

 1. Na realizację wyłonionych w konkursie zadań Zarząd Powiatu Cieszyńskiego przeznacza kwotę nie mniejszą niż 10.000zł.
 2. Wysokość środków finansowych podlegających rozdziałowi w drodze konkursu na rok 2008 określi uchwała budżetowa Rady Powiatu w dziale 852 „Opieka społeczna” klasyfikacji budżetowej.

§5

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami do dnia 16 listopada 2007r., w kancelarii Starostwa Powiatowego Cieszynie przy ul Bobreckiej 29 lub pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

§6

 1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 6000zł.
 3. Kwota wymieniona w ust. 2 może ulec zwiększeniu przy zlecaniu zadań priorytetowych dla Powiatu Cieszyńskiego.

§7

Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 1. zgodność z określonymi w regulaminie, o którym mowa w par. 4, rodzajami zadań,
 2. możliwości realizacji zadania przez podmiot wnioskujący,
 3. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 5. analiza i ocena zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim,
 6. wysokość środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania.
 7. użyteczność i zasięg oddziaływania zadania,
 8. doświadczenie organizacji.

§8

 1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego po zapoznaniu się z opinią właściwych Komisji Rady Powiatu.
 2. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§9

Warunkiem przyznania dotacji jest zawarcie umowy o realizacji zadania sporządzonej pisemnie.

§10

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu w w/w dziedzinach, realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty z nimi zrównane w zakresie działalności pożytku publicznego, w latach poprzednich z budżetu powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości: 2002r. – 10.000zł, 2003r. – 10.000zł, 2004r. – 10.000zł, 2005- 10.000zł, 2006 – 10.000zł, 2007 – 10.000. Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji znajduje się na stronie internetowej powiatu cieszyńskiego: www.powiat.cieszyn.pl/Stowarzyszenia/Dotacje-Konkurs oraz w Wydziale Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 i w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Kochanowskiego 8.

Pliki do pobrania

word  Regulamin konkursu

word  Formularz oferty

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane