W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu


PROJEKT

Uchwała nr XXXVIII/ /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 25 stycznia 2010 r.


w sprawie zmian budżetu powiatu


Na podstawie:

 • art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

 • art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240)

 • art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. nr 215, poz. 1664)


Rada Powiatu uchwala:


§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:


Dział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

801

Oświata i wychowanie


269 438


a) dochody bieżące, w tym:

- dofinansowanie programów oświatowych ze środków unijnych269 438

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


336 148


a) dochody bieżące, w tym:

- wpływ z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz z kar

- wpływ z różnych dochodów(środki pozostałe po likwidacji PFOŚiGW)336 148

200 000136 148

razem:


605 586


§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział

Rozdział

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

700


Gospodarka mieszkaniowa


400 000


70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami


400 000a) wydatki majątkowe


400 000

750


Administracja publiczna


41 000


75020

Starostwa powiatowe”


41 000a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych)


41 000

801


Oświata i wychowanie


486 338


80195

Pozostała działalność


486 338a) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- pozostałe wydatki


486 338
36 239


450 099

851


Ochrona zdrowia


400 000


85111

Szpitale ogólne


400 000a) wydatki majątkowe


400 000

852


Pomoc społeczna


29 000


85202

Domy pomocy społecznej


29 000a) wydatki bieżące jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane)


29 000900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


336 148


90095

Pozostała działalność


336 148a) wydatki bieżące (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych)

b) wydatki majątkowe


82 148
254 000

razem:


1 692 486

§ 3


W § 8 pkt 2) uchwały budżetowej kwotę „14.576.220 zł” zastąpić kwotą „14.976.220 zł”.


§ 4


Zmienić treść § 9 uchwały budżetowej poprzez dodanie punktu 11) o następującej treści:

11) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”


§ 5


Zmienić załącznik nr 3 do uchwały budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6


Zmienić załącznik nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2010 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7


Zmienić załącznik nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 8


Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody

173 227 510

2. Wydatki

188 890 630

w tym:


a) wydatki bieżące:

118 220 072

b) wydatki majątkowe:

70 670 558
Na pokrycie deficytu w wysokości 15 663 120 zł

oraz rozchodów w wysokości 5 908 043

przeznacza się przychody z:

 • kredytów bankowych 18 784 263 zł

 • wolnych środków 686 900 zł

 • spłaty pożyczek i kredytów udzielonych 2 100 000 zł

ze środków publicznych


Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 15.663.120 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 14.976.220 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst., wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 686.900 zł.


§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w/s zmian budżetu


 1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup gruntu (działki niezabudowanej) w Wiśle Centrum o powierzchni 0,4482 ha od Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Zakup gruntu wiąże się z planami budowy sali gimnastycznej dla LO Wisła. Jako źródło finansowania zakłada się kredyt bankowy.

 2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki w związku z przystąpieniem Powiatu Cieszyńskiego do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej.

 3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 269.438 zł i plan wydatków o kwotę 486.338 zł w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w związku z realizacją przez jednostki oświatowe programów unijnych, w tym:

środki pozostałe

z 2009 r.

- 4 1.879 zł II LO w Cieszynie (Comenius), 22.223 zł

- 27.109 zł ZSEG w Cieszynie (Comenius), 7.453 zł

- 58.821 zł ZSB w Cieszynie (Comenius), 39.165 zł

- 27.516 zł SOSW w Cieszynie (Comenius), 14.442 zł

- 230.488 zł ZSGH w Wiśle (Comenius, Leonardo da Vinci), 77.171 zł

- 56.476 zł ZSP nr 1 w Cieszynie (Leonardo da Vinci), 56.476 zł

- 44.049 zł CKP w Bażanowicach (PO KL – „Dodatkowe

kwalifikacje uczniów większą szansą na zatrudnienie”)

486.338 zł 216.900 zł

Różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami w kwocie 216.900 zł będzie pokryta z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym na 31.12.2009 r., czyli ze środków, które szkoły nie wykorzystały w 2009 r.

 1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85111 „Szpitale” o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego”. Dotychczasowy plan w wysokości 200.000 zł jest niewystarczający, gdyż w 2009 r. nie zostały zrealizowane wszystkie planowane dostawy sprzętu i roboty budowlane (ok. 160.000 zł) oraz niezrealizowano planowanego na 2009 r. magazynu odpadów medycznych (ok. 220.000 zł). Natomiast planując oddanie w I kwartale br. do użytkowania OIOM i Centralną Sterylizację niezbędne do poniesienia pozostają drobne wydatki „przedodbiorowe” oraz wydatki związane z przeglądami systemów ppoż., wentylacji , kanalizacji, konserwacją wykładzin oraz ochroną Pawilonu itp.

 2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 29.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych (24.000 zł) dla dwóch pracowników w DPS Pogórze oraz na umowy zlecenia dla dwóch osób w miesiącu styczniu.

 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 336.148 zł w związku z likwidacją Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan dochodów został ustalony, jako suma stanu środków funduszu na dzień 31.12.2009 r. (136.148 zł) oraz planowanej kwoty wpływów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu kar za gospodarcze użytkowanie środowiska (200.000 zł). Wydatki, zgodnie ze znowelizowaną ustawą „Prawo ochrony środowiska”, należy przeznaczyć na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska. Proponuje się następujący podział wydatków:

- 254.000 zł wydatki majątkowe, w tym 120.000 zł, jako dotacja dla ZZOZ w Cieszynie stanowiąca udział Powiatu w termomodernizacji obiektów szpitala,

- 82.148 zł wydatki bieżące.Załączniki

zał 1 xls, 27 kB
zał 2 xls, 49 kB
zał 3 xls, 60 kB

Powiadom znajomego