Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.008.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie trybu przygotowania i obiegu dokumentów pomiędzy Radą Powiatu, Zarządem Powiatu, Starostwem Powiatowym i jednostkami organizacyjnymi powiatu

Status Obowiązujące

Treść

Zarządzenie Nr WO.120.8.2018
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 14.02.2018 r.
 
w sprawie: trybu przygotowania i obiegu dokumentów pomiędzy Radą Powiatu, Zarządem Powiatu, Starostwem Powiatowym i jednostkami organizacyjnymi powiatu.
 
 
Na podstawie § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie
 
zarządza się co następuje:
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Wydziały i biura Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu współpracujące z Zarządem Powiatu bez pośrednictwa wydziałów merytorycznych, przedstawiają materiały wymagające rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu w formie karty informacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdy czwartek, z zastrzeżeniem, że w tygodniu w którym są wysyłane materiały na sesję, posiedzenia Zarządu odbywają się w środę.
 3. W przypadkach konieczności podjęcia uchwały przez Zarząd Powiatu lub Radę Powiatu projekt uchwały parafowany przez radcę prawnego, prowadzącego obsługę prawną, załącza się do karty informacyjnej.
 4. Do projektu uchwały Rady Powiatu dołącza się uzasadnienie parafowane przez kierującego wydziałem. Uzasadnienie powinno zawierać tytuł uchwały.
 
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
 
§ 2
1. Karty informacyjne (wraz z załącznikami) wymagające opinii prawnej  należy przekazać do obsługi prawnej Starostwa. Opinii prawnej nie wymagają karty informacyjne nie zawierające projektów uchwał Zarządu Powiatu lub Rady Powiatu.
2. Karty niewymagające opinii prawnej  należy przekazać do Skarbnika - w razie nieobecności Skarbnika do Naczelnika Wydziału Finansowego. Nie wymagają opinii Skarbnika karty informacyjne z których nie wynikają  konsekwencje finansowe dla budżetu Powiatu.
3. Karty niewymagające opinii prawnej i opinii Skarbnika Powiatu należy przekazać do Sekretarza- w razie nieobecności Sekretarza do Biura Zarządu Powiatu.
4. Karty informacyjne przekazywane są w następujących terminach :
1 ) Obsłudze prawnej do środy do godz. 900 ( 8 dni przed posiedzeniem Zarządu),
2 ) Skarbnikowi Powiatu – do czwartku do godz. 900 ( 7 dni przed posiedzeniem Zarządu),
3 ) Sekretarzowi Powiatu – do piątku do godz. 1400 ( 6 dni przed posiedzeniem Zarządu),
4 ) do Biura Zarządu Powiatu – do poniedziałku do godz. 900,
5) Staroście wraz z projektem porządku obrad - do poniedziałku do godz. 1300,
6) Biuro Zarządu Powiatu dostarcza materiały członkom zarządu  we wtorek.
5. W przypadku posiedzenia Zarządu, które odbywa się w środę przed wysyłką materiałów na sesję, terminy określone w ust. 4 skraca się odpowiednio o jeden dzień tak, że terminem ostatecznym,  o którym mowa w ust. 4 pkt 5 jest piątek  godzina 13.00.
6.
Za dalsze terminowe przekazywanie materiałów odpowiedzialni są: obsługa prawna, Skarbnik,  Sekretarz i Biuro Zarządu Powiatu.
7. W przypadku konieczności dokonania uzgodnień, zmian lub poprawek odpowiedzialność za terminowe dostarczenie materiałów do Biura Zarządu Powiatu ciąży na wydziale sporządzającym kartę.
8. Wydział przekazuje uchwałę w formie elektronicznej do Biura Zarządu Powiatu przed posiedzeniem Zarządu Powiatu. Za dokonanie ewentualnych poprawek i ich uzgodnienie z radcą prawnym  odpowiedzialny jest wydział sporządzający kartę.
9. Podjętą uchwałę Biuro Zarządu Powiatu bezzwłocznie przedkłada do podpisu członkom Zarządu Powiatu.
 
PRZEKAZYWANIE ROZSTRZYGNIĘĆ ZARZĄDU
 
§ 3
 1. Po posiedzeniu Zarządu Powiatu, Biuro Zarządu Powiatu przekazuje rozstrzygnięcia Zarządu Powiatu w formie elektronicznej, w możliwie najkrótszym czasie, do właściwych wydziałów.
 2. Po zatwierdzeniu protokołu z posiedzenia Zarządu, Biuro Zarządu przekazuje w możliwie najkrótszym czasie do właściwych wydziałów niezbędne dokumenty w formie papierowej (uchwały zarządu, decyzje, pisma, wyciągi z protokołów itp.)
 3. Wydziały oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazują kopie uchwał do właściwych jednostek organizacyjnych powiatu.
 4. Biuro Zarządu publikuje  uchwały Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
PRZYGOTOWANIE UCHWAŁ RADY POWIATU
 
§ 4
Ustala się następujący obieg dokumentów związanych z podejmowaniem i realizacją uchwał Rady Powiatu kierowanych na sesje Rady Powiatu:
1) Wydział przesyła projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i kartą informacyjną najpóźniej na posiedzenie Zarządu Powiatu odbywające się 13 dni przed sesją (do obsługi prawnej 21 dni przed sesją). Po zatwierdzeniu materiałów i uchwał wraz z uzasadnieniem przez Zarząd Powiatu – wydział, po naniesieniu ewentualnych poprawek, przekazuje je w formie elektronicznej do Biura Zarządu Powiatu, a także (jeżeli Zarząd Powiatu wprowadził zmiany do materiału lub uchwały) zaparafowany dokument w formie papierowej, do godz. 1200  w czwartek (12 dni przed sesją Rady Powiatu). Za zgodność przekazanej wersji elektronicznej  i papierowej odpowiada wydział.
2) Projekty uchwał wymagające konsultacji społecznych, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, należy kierować na posiedzenie Zarządu Powiatu przed konsultacjami,zachowując terminy określone w § 2 zarządzenia oraz w powyższej Uchwale Rady Powiatu. Informację o wyniku konsultacji wydział przekazuje do Biura Zarządu Powiatu.
3) Biuro Zarządu Powiatu przekazuje projekty uchwał z uzasadnieniem, w wersji elektronicznej i papierowej, podpisane odpowiednio przez Starostę i obsługę prawną do Biura Rady, do godz.1400 w czwartek (12 dni przed sesją Rady Powiatu).
4) Biuro Rady przekazuje materiały komisjom i radnym najpóźniej w piątek (11 dni przed sesją Rady Powiatu). Materiały przesyłane są również elektronicznie.
5) Autopoprawki do uchwał przygotowywane są przez wydział prowadzący i po podpisaniu przez Starostę, przekazywane są do Biura Rady, które przekazuje je radnym w miarę możliwości na komisje lub bezpośrednio przed sesją. W autopoprawce należy przywołać tytuł uchwały, a następnie wyszczególnić zmienione zapisy.
6) Po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, naniesieniu ewentualnych poprawek i podpisaniu przez Przewodniczącego Rady, Biuro Rady Powiatu przekazuje uchwały do Wojewody Śląskiego, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz do Biuletynu Informacji Publicznej, a także do właściwych wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu. 
7) Poprawek do podjętych  uchwał w sprawie zmian budżetu i wieloletniej prognozy finansowej dokonuje Wydział Finansowy. Wydział Finansowy przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej wszystkie uchwały będące w zakresie jej nadzoru.
8) Wydziały realizują uchwałę lub przekazują kopie uchwał do realizacji przez właściwe jednostki organizacyjne powiatu. Sprawozdanie z realizacji uchwał przekazują do Sekretarza Powiatu.
9) Biuro Zarządu Powiatu przedstawia Zarządowi Powiatu zbiorczą informację z realizacji uchwał Rady Powiatu. Informacja ta, łącznie z wykazem uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu, po podpisaniu przez Starostę przekazywana jest do Biura Rady Powiatu w celu przedstawienia na sesji Rady Powiatu.
10) Materiały na sesję, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu lub rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu przekazuje się na posiedzenie Zarządu według odrębnych ustaleń.
 
PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DLA RADY POWIATU I KOMISJI RADY POWIATU
 
§ 5
 1. Materiały tematyczne na komisje i sesje Rady Powiatu, po uzgodnieniu z właściwym Członkiem Zarządu Powiatu, wydziały przekazują do Biura Zarządu Powiatu w terminie 30 dni przed posiedzeniem właściwej komisji Rady Powiatu.
 2. Materiały tematyczne na komisje i sesje Rady Powiatu przekazywane są do Biura Rady Powiatu za pośrednictwem Biura Zarządu Powiatu, po akceptacji Zarządu Powiatu lub Starosty.
 3. Korespondencja komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu z Radą Powiatu, komisjami Rady Powiatu i radnymi oraz przekazywanie materiałów, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Biura Zarządu Powiatu i jest podpisywana przez Starostę za wyjątkiem wniosków o opinię, które podpisuje Kierownik Biura Zarządu Powiatu.
 
INTERPELACJE, ZAPYTANIA I WNIOSKI
 
§ 6
Ustala się następujący sposób postępowania z wnioskami komisji oraz interpelacjami, zapytaniami i wnioskami radnych:
1) Biuro Rady Powiatu, bezpośrednio po zarejestrowaniu i nadaniu numeru, kieruje wnioski komisji oraz interpelacje, zapytania i wnioski radnych do adresata.
2) Biuro Zarządu Powiatu dołącza je do materiałów kierowanych na najbliższe posiedzenie Zarządu Powiatu i przekazuje je do wyznaczonych przez Zarząd Powiatu wydziałów, celem realizacji.
3) Zobowiązane komórki organizacyjne przekazują pisemne wyjaśnienie lub projekt odpowiedzi do Biura Zarządu Powiatu, które dołącza je do materiałów na najbliższe posiedzenie Zarządu. Zarząd Powiatu decyduje o ostatecznej treści odpowiedzi.
4) Po podpisaniu odpowiedzi przez Starostę, Biuro Zarządu Powiatu przekazuje je do Biura Rady Powiatu.
5) Korespondencja w sprawie realizacji wniosków komisji oraz interpelacji, zapytań i wniosków radnych jest opatrzona numerem rejestru nadanym przez Biuro Rady Powiatu.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 7
Wykonanie zarządzenia powierza się kierującym komórkami organizacyjnymi Starostwa, dyrektorom PCPR, PUP, PZDP i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
 
§ 8
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 10
Traci moc Zarządzenie nr 24/2008 Starosty Cieszyńskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie obiegu dokumentów pomiędzy Radą Powiatu, Zarządem Powiatu, Starostwem Powiatowym i jednostkami organizacyjnymi powiatu.
 
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
STAROSTA

Janusz Król

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij