Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 66445
Dane podstawowe 47847
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 18212
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 17395
Rejestry 9211
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 8958
Pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zmiana pozwolenia (B-1) 7240
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 7061
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 6489
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 6022
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 5597
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 5356
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 4528
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 4187
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 4071
Kierownictwo Starostwa 4066
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 4032
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 3890
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3603
Ujawnienie umowy dzierżawy w operacie ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 3344
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 3267
Konta bankowe 2855
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 2792
Wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 2786
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 2573
ZP.272.15.2015 2464
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 2419
Schemat organizacyjny 2303
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 2283
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 2141
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 2121
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2082
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 1980
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1883
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1846
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 1808
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 1621
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (..) ogłasza zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej... 1562
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 1562
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 1497
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 1455
ZP.272.14.2015 1423
Stefaniak-Bacza Anna (2014) 1406
OPTIMA BG Sp. z o.o. - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. 1839/5 i 1847 Kończyce Małe 1400
podinspektor WK 1378
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 1352
Protokół PIP z 08.01.2010 r. 1304
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 1287
podinspektor WK 1287
ZP.272.3.2016 1251
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 11583
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 2691
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2298
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 1749
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1597
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1534
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1515
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1374
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1369
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1321
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1122
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1099
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1017
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 929
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 914
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 894
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 885
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 845
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 802
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 798
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 790
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 766
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 756
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 748
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 742
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 730
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 718
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 682
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 669
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 664
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 656
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 637
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 636
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 614
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 599
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 571
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 570
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 567
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 561
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych 560
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 554
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 546
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 546
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 542
01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 534
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 534
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 529
WO.120.25.2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 525
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 519
20/10 w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na dzierżawę lub oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa 515
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 13612
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2424
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 1532
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 1512
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1467
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1466
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 1432
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 1414
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1362
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1362
Wybory 2014 1174
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1098
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1096
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1062
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1061
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1021
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 989
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 934
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 830
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 828
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 806
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 799
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 775
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 769
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 765
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 764
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 752
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 747
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 740
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 733
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 726
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 708
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 676
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 673
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 670
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 668
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 638
Projekt uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Starosty Cieszyńskiego 633
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 631
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 607
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 604
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 603
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 589
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 584
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 582
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 568
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na rok 2010 565
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia 563
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 563
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego w roku budżetowym 2011 558
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 11713
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 2756
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 2749
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2150
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2105
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 1893
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 1764
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 1706
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 1703
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 1674
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 1647
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1599
Ptasia grypa 1589
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 1588
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1507
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1399
Przebieg wykonania budżetu 1363
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1349
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1349
Konkurs ofert na rok 2009 1345
APEL Wojewody Śląskiego 1334
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 1325
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1324
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 1317
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1313
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1308
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1303
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 1297
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1293
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1290
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1285
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1281
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1273
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1261
Poradnik na wypadek powodzi 1254
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1254
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1231
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1230
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1221
Statut Powiatu Cieszyńskiego 1209
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1185
Budżet Powiatu 1180
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1135
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 1097
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1044
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1039
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1034
Pomoc publiczna 1026
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1022
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 958
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 15491

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij