Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 94157
Dane podstawowe 64961
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 28173
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 24053
Rejestry 12461
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 12231
Pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zmiana pozwolenia (B-1) 9382
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 8917
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 8527
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 8430
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 7568
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 7371
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 7093
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 6457
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 5894
Kierownictwo Starostwa 5889
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 5557
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 5363
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 5035
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4971
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 4854
Konta bankowe 4369
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 4340
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 3973
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 3771
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 3612
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 3374
Schemat organizacyjny 3282
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 3160
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 3104
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 2995
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 2959
ZP.272.15.2015 2771
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2596
ZP.272.3.2018 2455
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2310
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 2297
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2296
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 2186
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 2159
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 1995
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 1954
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 1929
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 1752
ZP.272.8.2018 1704
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (..) ogłasza zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej... 1702
ZP.272.14.2015 1673
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 1665
OPTIMA BG Sp. z o.o. - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. 1839/5 i 1847 Kończyce Małe 1628
Stefaniak-Bacza Anna (2014) 1567
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 15202
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 2852
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2519
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1926
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 1910
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1793
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1764
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1538
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1512
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1510
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1273
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1236
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1224
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1188
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1091
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1065
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1061
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1036
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 994
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 987
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 970
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 958
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 940
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 936
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 933
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 930
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 917
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 894
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 882
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 833
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 830
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 821
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 815
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 806
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 796
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 785
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 763
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 759
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 749
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 731
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 721
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 712
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 706
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 703
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 694
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 688
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 681
01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 678
20/10 w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na dzierżawę lub oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa 663
WO.120.25.2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 625
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 17119
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2541
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2263
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 1890
Wybory 2014 1776
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 1760
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1660
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 1656
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1553
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1549
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1507
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1263
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1256
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 1247
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1204
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1184
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1161
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1123
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1078
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1041
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1004
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 959
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 955
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 949
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 949
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 925
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 920
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 896
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 872
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 865
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 864
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 863
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 850
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 849
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 814
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 808
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 802
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 793
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 782
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 761
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 759
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 756
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 755
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 739
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 730
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego w roku budżetowym 2011 729
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 726
Projekt uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Starosty Cieszyńskiego 723
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia 715
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 674
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 14890
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 2965
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 2933
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2335
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2281
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2076
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 1981
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 1909
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 1905
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 1873
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 1839
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 1778
Ptasia grypa 1759
Statut Powiatu Cieszyńskiego 1756
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1723
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1679
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 1634
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1589
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 1582
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1570
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1570
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 1555
Przebieg wykonania budżetu 1551
Konkurs ofert na rok 2009 1543
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1520
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1508
APEL Wojewody Śląskiego 1501
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1492
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1489
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1485
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1484
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 1459
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1458
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1454
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1450
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1438
Pomoc publiczna 1433
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1421
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1417
Budżet Powiatu 1416
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1409
Poradnik na wypadek powodzi 1392
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1366
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1357
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1347
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1322
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1242
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1226
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1205
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1190
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 18871

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij