Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 102070
Dane podstawowe 69270
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 30532
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 25778
Rejestry 13251
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 13112
Pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zmiana pozwolenia (B-1) 10050
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 9458
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 9004
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 8939
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 8111
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 8085
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 7453
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 7182
Kierownictwo Starostwa 6362
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 6222
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 5977
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 5640
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 5611
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 5360
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 5271
Konta bankowe 4711
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 4650
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 4396
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 4245
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 4119
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 3605
Schemat organizacyjny 3506
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 3483
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 3272
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 3175
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 3138
ZP.272.15.2015 2827
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2749
ZP.272.3.2018 2529
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 2518
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 2417
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2410
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 2345
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2327
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 2113
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 2063
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 2046
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 1842
ZP.272.8.2018 1801
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 1776
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (..) ogłasza zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej... 1738
ZP.272.14.2015 1709
OPTIMA BG Sp. z o.o. - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. 1839/5 i 1847 Kończyce Małe 1660
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (WKT-6) 1646
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 16154
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 2897
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2564
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2036
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 1947
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1833
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1814
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1573
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1554
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1540
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1302
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1275
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1259
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1234
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1126
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1125
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1120
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1064
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1036
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1024
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1015
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 986
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 983
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 975
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 967
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 967
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 949
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 936
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 913
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 878
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 876
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 870
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 870
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 853
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 840
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 816
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 802
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 797
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 781
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 775
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 760
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 759
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 747
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 745
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 728
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 726
01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 719
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 715
20/10 w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na dzierżawę lub oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa 687
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 670
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 18512
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2793
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2574
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2100
Wybory 2014 2052
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 1828
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 1731
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1702
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1590
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1568
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1537
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 1431
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1338
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1305
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1235
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 1227
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1199
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1191
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1165
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1126
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1093
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1080
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1006
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 997
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 989
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 982
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 982
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 966
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 925
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 919
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 903
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 902
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 890
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 888
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 881
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 854
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 844
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 844
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 834
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 824
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 809
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 807
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 805
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 793
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 773
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 771
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 769
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia 768
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego w roku budżetowym 2011 767
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 762
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 15645
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 2997
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 2969
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2376
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2321
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2116
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2108
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 1939
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 1937
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 1913
Statut Powiatu Cieszyńskiego 1884
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 1874
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 1811
Ptasia grypa 1792
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1758
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1712
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 1693
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 1657
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1645
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1624
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 1618
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 1608
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1599
Przebieg wykonania budżetu 1585
Konkurs ofert na rok 2009 1576
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1569
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1552
Pomoc publiczna 1547
APEL Wojewody Śląskiego 1542
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1540
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1532
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1517
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1509
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1498
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1490
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1486
Budżet Powiatu 1482
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1481
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1470
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1455
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1451
Poradnik na wypadek powodzi 1425
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1414
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1403
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1397
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1380
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1296
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1277
Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi 1244
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1241
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 19781

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij