Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 88211
Dane podstawowe 61652
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 26043
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 22533
Rejestry 11758
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 11439
Pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zmiana pozwolenia (B-1) 8885
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 8373
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 8198
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 7943
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 7125
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 6769
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 6622
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 5882
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 5647
Kierownictwo Starostwa 5581
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 5234
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 5127
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4697
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 4572
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 4489
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 4136
Konta bankowe 4121
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 3660
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 3451
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 3227
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 3126
Schemat organizacyjny 3103
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 2944
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 2882
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 2850
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 2801
ZP.272.15.2015 2726
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2459
ZP.272.3.2018 2371
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2264
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2220
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 2185
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 2030
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 1964
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 1877
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 1868
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 1831
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 1679
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (..) ogłasza zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej... 1670
ZP.272.14.2015 1628
OPTIMA BG Sp. z o.o. - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. 1839/5 i 1847 Kończyce Małe 1593
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-1) 1576
Stefaniak-Bacza Anna (2014) 1537
ZP.272.3.2016 1472
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 14593
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 2816
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2488
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 1874
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1836
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1764
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1726
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1508
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1482
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1479
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1246
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1200
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1194
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1147
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1060
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1021
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1021
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1008
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 963
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 953
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 945
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 930
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 908
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 904
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 898
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 889
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 884
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 856
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 854
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 806
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 804
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 777
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 774
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 767
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 764
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 762
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 729
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 721
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 717
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 698
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 697
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 682
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 677
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 671
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 666
01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 653
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 652
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 646
20/10 w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na dzierżawę lub oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa 637
WO.120.25.2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 606
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 16576
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2516
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 2099
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 1816
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 1708
Wybory 2014 1654
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1634
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 1606
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1533
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1529
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1480
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1241
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1223
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1183
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1168
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 1162
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1134
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1091
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1043
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 989
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 954
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 933
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 925
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 922
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 918
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 901
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 885
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 877
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 849
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 840
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 837
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 834
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 827
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 820
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 790
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 777
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 767
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 760
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 753
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 733
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 730
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 730
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 722
Projekt uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Starosty Cieszyńskiego 710
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 705
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 703
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego w roku budżetowym 2011 697
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 690
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia 682
INFORMACJA POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CIESZYNIE 641
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 14346
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 2931
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 2902
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2305
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2243
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2040
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 1940
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 1879
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 1866
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 1831
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 1812
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 1737
Ptasia grypa 1722
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1690
Statut Powiatu Cieszyńskiego 1664
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1648
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 1582
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1550
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1542
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 1538
Przebieg wykonania budżetu 1530
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1528
Konkurs ofert na rok 2009 1512
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 1511
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1485
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1475
APEL Wojewody Śląskiego 1472
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1455
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1454
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1452
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1449
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1437
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1423
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1419
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1416
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1391
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 1382
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1380
Budżet Powiatu 1379
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1375
Pomoc publiczna 1364
Poradnik na wypadek powodzi 1358
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1344
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1319
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1312
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1270
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1191
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1186
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1179
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1151
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 18304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij