Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 73093
Dane podstawowe 52984
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 20633
Przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 18687
Rejestry 10023
Udostępnienie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 9686
Pozwolenie na budowę, rozbiórkę lub zmiana pozwolenia (B-1) 7631
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 7395
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 6985
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 6864
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 5903
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 5889
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 4917
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 4573
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 4531
Kierownictwo Starostwa 4502
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 4446
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu (WKR-09) 4366
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3940
Ujawnienie umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków (WG-5) 3796
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 3563
Rozkłady Jazdy Autobusów (WKT-0) 3274
Konta bankowe 3190
Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 3056
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (WKT-1) 2787
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 2733
Schemat organizacyjny 2543
ZP.272.15.2015 2536
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 2435
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 2381
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 2327
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 2285
PROTOKÓŁ KONTROLI ZUS z dnia 16.07.2010 r. 2143
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2088
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1988
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 1974
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (WG-2) 1879
ZP.272.3.2018 1718
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 1680
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 1653
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (WKT-1a) 1606
Starosta Cieszyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (..) ogłasza zamiar ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej... 1584
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 1518
ZP.272.14.2015 1476
OPTIMA BG Sp. z o.o. - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewid. 1839/5 i 1847 Kończyce Małe 1455
Stefaniak-Bacza Anna (2014) 1440
podinspektor WK 1410
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 1393
podinspektor WK 1379
Protokół PIP z 08.01.2010 r. 1334
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 12726
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 2717
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2375
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 1768
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1654
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1593
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1576
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1390
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 1389
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 1378
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1138
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1134
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1070
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 988
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 966
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 916
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 912
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 865
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 857
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 836
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 817
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 815
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 803
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 787
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 781
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 780
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 747
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 744
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 729
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 707
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 689
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 681
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 672
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 655
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 655
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 639
10/09 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33/08 w sprawie dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień na dostawy, usługi i roboty do których nie mają zastwosowania tryby ustawy "Prawo zamówień publicznych" 625
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 600
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 595
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 588
WO.120.09.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Utraciło moc przez WO.120.5.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. 587
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 586
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 582
46/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 576
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 575
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 573
01/10 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 560
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 553
20/10 w sprawie wyznaczenia stałej komisji przetargowej na dzierżawę lub oddanie w najem nieruchomości Skarbu Państwa 547
WO.120.25.2012 w sprawie zmiany Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie wprowadzonego zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 38/09 543
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 14662
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 2435
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 1756
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 1558
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 1555
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 1509
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1478
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 1467
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1410
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1388
Wybory 2014 1301
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1139
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1118
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1113
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1088
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1048
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1004
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 965
OBWIESZCZENIE PKW W CIESZYNIE 857
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 846
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 842
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 837
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 835
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 822
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 813
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 801
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 789
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 785
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 780
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 777
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 762
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 745
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 720
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 720
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 698
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 695
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 675
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 658
Projekt uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Starosty Cieszyńskiego 653
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 640
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 632
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 630
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 621
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 621
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 606
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 603
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia 594
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Muzeum Śląska Cieszyńskiego w roku budżetowym 2011 593
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 593
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na rok 2010 577
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 12696
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 2807
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 2791
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2163
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2160
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 1934
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 1806
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 1765
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 1737
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 1719
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 1716
Ptasia grypa 1634
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 1630
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 1610
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1540
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 1451
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 1411
Przebieg wykonania budżetu 1410
Konkurs ofert na rok 2009 1390
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 1381
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 1381
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 1369
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 1358
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Cieszyńskiego 1355
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1354
APEL Wojewody Śląskiego 1353
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 1348
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1345
Statut Powiatu Cieszyńskiego 1340
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1339
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1336
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1323
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1322
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1316
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1282
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1281
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 1280
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1270
Poradnik na wypadek powodzi 1269
Budżet Powiatu 1241
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1240
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 1229
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1185
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 1141
Pomoc publiczna 1116
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 1093
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1081
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1071
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1054
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1039
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 16568

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij