Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Treść

1.      Opis usługi:

Wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klasy I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, przeznaczonych na cele nierolnicze - może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

W decyzji określa się obowiązki związane z wyłączeniem.

Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. W razie zbycia gruntów, co do których wydano decyzję a nie wyłączonych jeszcze z produkcji, obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych ciąży na nabywcy, który wyłączył grunt z produkcji, a w razie zbycia gruntów wyłączonych z produkcji, obowiązek uiszczania opłat rocznych przechodzi na nabywcę. W obu przypadkach zbywający jest obowiązany uprzedzić nabywcę o tym obowiązku.

Obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego:

- do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego,
- do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

2.   Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, złożony w jednym egzemplarzu (załącznik 1 do karty usług WS.R-1), wraz z załącznikami:

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik 2 do karty usług WS.R-1), w przypadku gdy inwestorem jest osoba nie będąca właścicielem nieruchomości, dodatkowo pisemna zgoda właściciela na dysponowanie tą nieruchomością na cele wyłączenia.

2) Oświadczenie o wartości rynkowej gruntu (załącznik nr 3 do karty usług WS.R-1) - w przypadku decyzji naliczeniowej.

3) Wniosek oraz oświadczenia powinny być podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której planowana jest inwestycja lub przez pełnomocnika z dołączonym pełnomocnictwem oraz oryginalnym potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej z tego tytułu. W przypadku gdy inwestorem jest jedna z osób będących współwłaścicielami nieruchomości objętej wnioskiem, do wniosku należy dołączyć pisemne zgody współwłaścicieli na dysponowanie tą nieruchomością na cele wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.

4) 3 egz. projektu zagospodarowania terenu nieruchomości objętych wnioskiem, z zaznaczonym graficznie kolorowym, wyraźnym obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia oraz liczbowym zbilansowaniem tej powierzchni - z rozbiciem na działki i klasy gruntów, sporządzonym na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, podpisanym przez wykonawcę projektu.

5) W przypadku braku Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z klauzulą ostateczności, potwierdzona za zgodność z oryginałem.

2. Opłaty: - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1282, ze zm.):

1) wydanie zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej zwolnione jest z opłaty skarbowej,

2) w przypadku załączenia do wniosku pełnomocnictwa należy dołączyć oryginał dowodu opłaty skarbowej. Opłata wynosi 17,00 zł i winna być zapłacona w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie: ING Bank Śląski O/Cieszyn nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284;

3. Miejsce składania dokumentów - Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie
przy ul. Bobreckiej 29, Biuro podawcze w kasie przy ul. Szerokiej 13 lub pocztą.

4. Kto udziela informacji - Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Szeroka 13, pok. 393, Dorota Werner, Alicja Grycz, nr tel. (33) 4777427.

5. Czas realizacji usługi - Bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później
niż w ciągu 2 miesięcy.

6. Sposób odbioru - Odbiór osobisty bądź przesłanie decyzji na adres strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

7. Podstawy prawne - art. 11 w związku z art. 5, art. 12, art. 12a ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1205, ze zm.).

8. Tryb odwoławczy - Od decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Wzory wniosków, formularzy załączników itp. - wniosek o wydanie decyzji zezwalającej
na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej według wzoru ustalonego przez Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, oświadczenie o wartości rynkowej gruntu.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij