Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WK)

Treść

1. Opis usługi – W przypadku utraty lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki lub tablicy rejestracyjnej organ rejestrujący wydaje wtórniki tych dokumentów/tablic.

A.Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pojazdu następuje w dwóch etapach:

- pierwszy etap – wydanie na wniosek właściciela dokumentu „pozwolenie czasowe” na okres do 30 dni. 

- drugi etap – zamówienie w PWPW S.A. w Warszawie i dostarczenie do starostwa   wtórnika dowodu rejestracyjnego. Potwierdzenie, że dowód rejestracyjny jest do odbioru można uzyskać na stronie intrnetowej PWPW https://www.pojazd.pwpw.pl/ lub telefoniczne w Refaracie Rejestracji Pojazdów.

B. Wydawanie wtórników: karty pojazdu, nalepek legalizacyjnych, nalepki na szybę odbywa się jednoetapowo i jest realizowane w dniu złożenia wniosku (patrz ->druk A 05).

C. Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych(ej) odbywa się dwuetapowo:

- pierwszy etap – zamówienie u producenta utraconej lub zniszczonej tablicy rejestracyjnej o tym samym numerze rejestracyjnym; w tym czasie możliwe jest na wniosek właściciela pojazdu wydanie tablic tymczasowych i pozwolenia czasowego.

- drugi etap – odbiór zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej.

W przypadku utraty tablic rejestracyjnych istnieje możliwość przerejestrowania pojazdu na inne numery rejestracyjne (patrz ->druk A 07).


2. Wymagane dokumenty:

1)Wniosek właściciela (pełnomocnika) o wydanie właściwego wtórnika.

2a) Dowód rejestracyjny, karta pojazdu, (należy przynieść posiadane, nieutracone dokumenty),

2b) W przypadku wydawania wtórnika 1 sztuki tablicy rejestracyjnej samochodowej  - drugą, nieutraconą tablicę należy przynieść w dniu odbioru wtórnika tablicy rejestracyjnej.

3) Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o utracie/zniszczeniu dokumentów/tablic,

4) Zaświadczenie z Policji w przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych,

5) Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

6) Jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i spółki jawne: aktualny odpis z KRS (wydany nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku) a w przypadku np. zakładów bądź jednostek budżetowych - aktualnie potwierdzoną kopię aktu powołującego; a także zaświadczenie REGON. Sprawy załatwiają wyłącznie osoby wymienione w tych dokumentach bądź posiadające stosowne upoważnienie.

7) Spółki cywilne nie posiadają praw majątkowych – pojazd rejestruje się na osoby fizyczne będące właścicielami spółki (wymagane: okazanie umowy spółki i pisemna zgoda nieobecnych przy rejestracji współwłaścicieli). Pojazdy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod innym adresem niż adres zamieszkania rejestruje się na adres zamieszkania – należy przedłożyć kopię wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.

8) W przypadku współwłasności wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli pojazdu przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

9) Zaświadczenie z ostatniego badania technicznego jeśli wniosek dotyczy wtórnika dowodu rejestracyjnego..

10) Dowód uiszczenia opłat rejestracyjnych.3. Opłaty

 

Lp.

Tytuł opłaty

Wysokość opłaty rejestracyjnej w zł

 Opłata ewidencyjna w zł

1.

wtórnik dowodu rejestracyjnego

54,00

0.50

2.

wtórnik tablicy rejestracyjnej: 1 szt./2 szt./ motorowerowej

40,00/  80,00/ 30,00

-

3.

wtórnik karty pojazdu

75,00

0.50

4.

wtórnik nalepek legalizacyjnych tablic

12,50

0.50

5.

wtórnik nalepki na szybę

18,50

0.50

6.

pozwolenie czasowe

18,50

0.50

 


Opłatę rejestracyjną i ewidencyjną można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego - Cieszynie lub na konto w  Bank Handlowy w Warszawie S.A. -  nr konta :                63 1030 1087 0000 0000 8309 6128 .
 


4. Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter.

Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335.

Stanowisko w którym interesant będzie załatwiać sprawę określa każdorazowo pracownik Punktu Informacyjnego mieszczącego się w hallu referatu.


5.KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji.


6.CZAS REALIZACJI

Dowód rejestracyjny – około 14 dni, tablica rejestracyjna – około 7 dni, karta pojazdu, znaki legalizacyjne czy nalepka na szybę – w dniu złożenia wniosku i wniesienia opłat.


7.SPOSÓB ODBIORU


Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).Przy odbiorze dowodu rejestracyjnego - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie i karta pojazdu.


8. PODSTAWY PRAWNE:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 367 z późn. zm.).


2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).


3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
4) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322z późn. zm.).
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r, Nr 137, poz. 968 z późn. zm.). 
7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421).
8)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.). 
9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 617).  


9. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania wtórnika przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.


10. Wzory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB metryczka
Wymiana TR pdf, 102 kB metryczka
Wtórnik TR pdf, 108 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij