Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Referat Rejestracji Pojazdów (WK)

Treść

1.      Opis  usługi

Wyrejestrowanie pojazdu na stałe pojazdu, następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje organ właściwy ze względu na ostatnie miejsce rejestracji pojazdu. Uwaga! ponownie zarejestrować można pojazd wyrejestrowany tylko w przypadku odzyskania po kradzieży.  

 

2.      Wymagane dokumenty:

 1)        Wniosek właściciela (pełnomocnika) o wyrejestrowanie pojazdu oraz  jeden z  następujących dokumentów:

a)      zaświadczenie o złomowaniu pojazdu  w  wyznaczonym przez wojewodę tzw. stacji demontażu pojazdów,

b)      zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży pojazdu i złożenia oświadczenia w tej sprawie,

c)      w przypadku udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności - oryginał dokumentu potwierdzającego ten fakt oraz oryginał dowodu wniesienia przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku,

d)      potwierdzającego zbycie pojazdu za granicę i złożenie stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

2)              Dowód rejestracyjny pojazdu,

3)              Tablice rejestracyjne,

4)              Karta pojazdu jeżeli była wydana, 

5)              Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz zamieszkiwa-nie na terenie powiatu (np. prawo jazdy).

 

3.             opłaty

Opłata skarbowa  za wydanie decyzji  10 zł do zapłaty w kasie starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie ING BSK O/Cieszyn nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

 

4.             Miejsce Składania Dokumentów

Wydział Komunikacji, Referat Rejestracji Pojazdów, ul. Bobrecka 29, parter, Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335. . Stanowisko w którym interesant będzie załatwiać sprawę określa każdorazowo pracownik Punktu Informacyjnego mieszczącego się w sali obsługi referatu.

 

5.      KTO UDZIELA INFORMACJI

Pracownicy Referatu Rejestracji Pojazdów, Punkt Informacyjny w hallu referatu, w sprawach bardziej skomplikowanych Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdu lub Naczelnik Wydziału Komunikacji. Telefony: 033 4777 342 do 347, fax 033 4777335.

 

6.      CZAS REALIZACJI

W dniu złożenia kompletu dokumentów. W przypadku braków w dokumentach termin realizacji zgodny z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – do 30 dni.

 

7.       SPOSÓB ODBIORU


Osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie upoważnienia (upoważnienie dla osób spoza najbliższej rodziny - opłata skarbowa 17 zł. Opłatę skarbową można uiścić bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie lub na konto w  ING Bank Śląski S.A. O/ w Cieszynie - nr konta :         91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 ).


 

8.      PODSTAWY PRAWNE:

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 367 z późn. zm.).


2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).


3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
4) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
5) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1162 z późn.zm.)
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322z późn. zm.).
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity : Dz. U. z 2007 r, Nr 137, poz. 968 z późn. zm.). 
8) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. z 2006 r. Nr 59, poz. 421).
9)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
10) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 617). 
11)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz.U.Nr 145, poz.1542 z 2004 r.).
12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz.U.z 2004 r. Nr 285 , poz. 2856 r.).

9.      TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub odmowie wyrejestrowania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego.

 

10.  WZory wniosków, formularzy załączników itp.

Dostępne w punkcie informacyjnym Referatu Rejestracji Pojazdów lub na stronie internetowej.

Załączniki

Upoważnienie pdf, 100 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij